Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pálení čarodějnic.

Kořeny lidové zvyklosti slavnostně pálit ohně v předvečer prvního máje sahají až do pradávných dob. Tento původně pohanský zvyk, jehož význam souvisí s ukončením zimy a  příchodem jara,  následně převzala křesťanská kultura. Od středověku se o  filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, kdy mají údajně zlé síly větší sílu než jindy, „pálí čarodějnice"- tedy zapalují ohně na ochranu proti létajícím čarodějnicím, které ztělesňují zlou moc. Jde o  symbolickou ochranu úrody a celého hospodářství před neúspěchem. 
 

Aby neúspěchem však neskončila sama filipojakubská noc, je třeba mít na paměti několik zásad. Pálení vater a to hlavně v lesních porostech a nebo v jejich těsné blízkosti je velmi nebezpečné. Obecně platí následující pravidla pro spalování hořlavin venku:

 

·          Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. 

·          Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

·          Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí - jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

·          Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití  tzv. PePo- což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

·            Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek   vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.  Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

·          Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.  I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat  žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu.

·          Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

·          Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

 

V posledních letech se při oslavách používá zábavní pyrotechnika. Abychom zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, měli bychom dodržovat při zacházení s pyrotechnikou několik zásad:

 

  • Pokud pyrotechniku pořizujete, vždy by se mělo jednat jen o takovou pyrotechniku, která je uvedena legálně na český trh. Měla by být tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje o tom, jak ji   bezpečně skladovat a používat.
  • Pyrotechniku bezpečně uskladněte. Pyrotechniku nenechávejte v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček.
  • Manipulace s pyrotechnikou by měla probíhat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů.
  • Pod vlivem alkoholu či návykových látek není radno manipulovat s pyrotechnikou vůbec.
  • Se zábavní pyrotechnikou by v žádném případě neměly manipulovat děti. Zábavní pyrotechnika zejména ta nebezpečnější, by měla být uskladněna mimo jejich dosah. Rovněž by děti měly být poučeny o tom, že nesmí sbírat použitou nebo nevybuchlou pyrotechniku.
  • V žádném případě není dobré pokoušet se odpálit pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak, je třeba ji bezpečně zlikvidovat v souladu s návodem k použití.
  • Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky - např. petard a dělobuchů, které mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.
  • Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
  • Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou


 

Ohlášení pálení

 

Fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. Toto ohlášení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje lze pouze a jen doporučit, a to především z důvodu planých poplachů a tím zbytečných výjezdů hasičů.

 

Ohlášení pálení na území kraje Vysočina lze provést v zásadě dvěma způsoby:

- telefonicky na čísle: 950 270 102.

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

 

- prostřednictvím webových stránek HZS kraje Vysočina: www.hasici-vysocina.cz

vyplněním elektronického formuláře, který najdete na těchto webových stránkách pod názvem „pálení klestí“ a je umístěný na úvodní straně na horní liště.

Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.

 

Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

 

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým.

 

Je velká pravděpodobnost, že při dodržení těchto pravidel se tento večer a následující období obejde bez zbytečných požárů a výjezdů hasičů, např. k tak častým nedostatečně uhašeným ohništím ponechaným bez dozoru jako se povedlo minulý rok, kdy 30. 4. hasiči na Vysočině nevyjížděli ani k jednomu ohni v souvislosti s pálením čarodějnic.

 

Hasiči z kraje Vysočina přejí všem příjemné prožití filipojakubské noci.